The Easy Parts

Rev. Ginny Tobiassen / Gospel Lesson: Luke 3:7-22