Powerfully Grateful

Powerfully Grateful

Nov. 23, 2014, Rev. Tobiassen

Nov. 23, 2014

Rev. Ginny Tobiassen

Gospel Lesson: Matthew 25:31-46